Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2015

0880 d299
Reposted fromsummerkiss summerkiss
0867 e2f7
Reposted fromsummerkiss summerkiss

May 02 2015

Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem.
Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy, sez. III, odc. 25
Reposted fromsummerkiss summerkiss
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8
Reposted fromsummerkiss summerkiss
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem.
Myślisz, że będzie więcej.
Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz.
Potrzebuję znaku, że coś się zmieni, potrzebuję powodu, żeby iść dalej. Potrzebuję jakiejś nadziei.
— Grey's Anatomy sez. II, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss

April 07 2015

2238 10b2
Reposted fromsummerkiss summerkiss

April 03 2015

0954 9baf
Reposted fromsummerkiss summerkiss

I want someone to look at me the way Derek looks at Meredith

— Grey's Anatomy Problems
Reposted fromsummerkiss summerkiss
0723 9587
Reposted fromsummerkiss summerkiss
0717 fe28
Reposted fromsummerkiss summerkiss

February 26 2015

8997 2f46
Reposted fromsummerkiss summerkiss
8077 1164
Reposted fromsummerkiss summerkiss
8659 3850
Reposted fromsummerkiss summerkiss
2545 b629
Reposted fromsummerkiss summerkiss
2570 2e68
Reposted fromsummerkiss summerkiss
2679 80d2
Reposted fromsummerkiss summerkiss
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss
5755 89bb
Reposted fromsummerkiss summerkiss
1302 f4b9
Reposted fromsummerkiss summerkiss
1558 cede
Reposted fromsummerkiss summerkiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl